Sunday, November 21, 2004

Category 21 Tournaments

1996 Las Palmas
1. Kasparov 6.5/10; 2. Anand 5.5; 3-4. Kramnik, Topalov 5; 5-6. Karpov, Ivanchuk 4

1998 Linares
1. Anand 7.5; 2. Shirov 7; 3-4. Kasparov, Kramnik 6.5; 5. Svidler 5.5; 6. Ivanchuk 5; 7. Topalov 4

2000 Linares
1-2. Kramnik, Kasparov 6/10; 3-6. Leko, Anand, Khalifman, Shirov 4.5

2001 Dortmund
1-2. Kramnik, Topalov 6.5/10; 3. Leko 5.5; 4.Morozevich 5; 5. Adams 3.5; 6. Anand 3

No comments: